Nolita Tafarshiku

Mësuese-Cikli i ulët

Emri dhe mbiemri: Nolita Tafarshiku
Angazhimi: Mësuese në ciklin e ulët
Niveli i shkollimit: Magjistre e Pedagogjisë
E-mail: nolita.t@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved