Feriha Sallova

Mësuese - Cikli i ulët

Emri dhe mbiemri:  Feriha Sallova
Angazhimi: Mësuese në ciklin e ulët
Niveli i shkollimit: Bachelor në Edukim- Programi fillor
Master në Menaxhment-Lidership dhe ndërmarrësi
E-mail: feriha.s@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved