Mundësitë e pagesës

Për të kryer pagesën e shkollimit të fëmijës suaj, Gjimnazi Cambridge ju ofron disa mundësi:

Pagesa e plotë
Me rastin e pagesës së plotë deri më datë 30 Qershor të vitit shkollor përkatës, nxënësi përfiton lirim prej 5% nga shuma totale.

Pagesa me 2 këste:
Pagesa e këstit të parë duhet të bëhet më së largu deri më 15 shtator të vitit shkollor. Pagesa e këstit të dytë duhet të bëhet më së largu deri më datë 20 Janar të vitit shkollor përkatës.

Pagesa përmes kredisë bankare TEB, me 0% Interes
Pagesa përmes kredisë bankare në TEB bankë ku klienti paguan kredi me 12 këste. Shkolla asiston klientin në përgatitjen e dokumentave konform marrëveshjes që ka me bankën TEB.

Pako familjare

Fëmiu i parë – pagesa e plotë
Fëmiu i dytë – 10% zbritje
Fëmiu i tretë – 30% zbritje

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved