Cikli i Mesëm i Ulët

Programi ynë shkollor për Ciklin e Mesëm të Ulët është i dizajnuar për të mbështetur rezultatet e të nxënit nga arsimi fillor. Qëllimi kryesor është të konsolidohen tek nxënësit themelet për të mësuar gjatë gjithë jetës dhe të zhvillohet aspekti njerëzor tek ata, shtylla këto mbi të cilat shtrihen  mundësitë e mëtejme. 

Ciklin e e mesëm të ulët e përbëjnë klasët 6-9 dhe për dallim nga ciklet e mëparshme në këtë cikël nxënësit njihen më shumë lëndë të reja dhe po ashtu sistemi i mësimit dallon pasi që në këtë nivel për secilën lëndë do të kenë mësimdhënës të ndryshëm.

Consider the benefits of one of these services if you’re looking for an expert to complete your writing assignments. Unlike many other companies selling essays, Ultius writers follow a strict style for writing essays. Introduction is usually the initial part of the paper. It should clearly state what the paper is about and enable the reader to feel at ease reading the paper. The following two parts are the body https://lifeyourway.net/why-is-essay-writing-so-important-in-schools/ and the conclusion. The structure of each section must be similar, with a few crucial variations.

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved