Bashkohu me ne në gjysëmvjetorin e II-të

Lajmet e Fundit

KONKURS

“Gjimnazi Cambridge – Pejë”, i licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë me numër licence 4452/02-I, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar dhe Statutitn e Shkollës, shpallë konkurs për regjistrimin e nxënësve për gjysëmvjetorin e dytë të vitit shkollor 2020/2021, për nivelet si vijon:

Niveli parafillor

 • Fëmijët duhet të kenë aftësi psiko-fizike dhe të rekomandohet nga pedagogu i shkollës për përshtatshmërinë për të vijuar procesin mësimor;
 • Kërkesa për regjistrim (formulari merret në web faqe ose në kopje fizike në shkollë);
 • Certifikata e lindjes;
 • Dy fotografi.

Niveli fillor (klasa I-V)

 • Kërkesa për regjistrim (formulari merret në web faqe ose në kopje fizike në shkollë);
 • Certifikata e lindjes;
 • Dy fotografi;
 • Libreza nga klasa paraprake (vlenë për nxënësit nga klasa e II-të);
 • Vlerësimi nga Pedagogu i shkollës.

Niveli i mesëm i ulët (klasa VI-IX)

 • Kërkesa për regjistrim formulari merret në web faqe ose në kopje fizike në shkollë);
 • Certifikata e lindjes;
 • Dy fotografi;
 • Libreza nga klasa paraprake
 • Vlerësimi nga Pedagogu i shkollës.

Niveli i mesëm i lartë (klasa X-XII)

Gjimnazi Cambridge – Pejë, në nivelin e mesëm të lartë ofron këto drejtime:

Shkenca natyrore
Matematikë dhe Informatikë
Shkenca Shoqërore
Mjekësi e Përgjithshme

 • Kërkesa për regjistrim (formulari merret në web faqe ose në kopje fizike në shkollë);
 • Certifikata e lindjes;
 • Dy fotografi;
 • Dëftesa për përfundimin e shkollimit të mesëm të ulët (dëftesa e vitit paraprak për klasët XI dhe XII)
 • Vlerësimi nga Pedagogu i shkollës.

 

Shënim:

 • Nxënësit që regjistrohen në gjysëmvjetorin e dytë, përveç dokumenteve të lartë shënuara duhet të sjellin edhe fletëkalimin nga shkolla paraprake;
 • Vendet për regjistrimin e fëmijëve janë të kufizuara.

Telefon: +383 44 138 366 | +383 49 554 500
E-mail: info@gjimnazicambridge.com
Adresa: Rr. “Muharrem Mitrovica”, pn. 30000 Pejë, Kosovë

 

 

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved