Ambulanca e shkollës

Shërbimet shëndetësore të shkollës sonë kontribuojnë në qëllimet e sistemit arsimor dhe sistemit të kujdesit shëndetësor duke siguruar referime, duke administruar ilaçe dhe trajtime, duke siguruar ndihmën e parë, duke ofruar këshillim dhe edukim shëndetësor, dhe duke mbështetur studentët për të fituar aftësi të vetë-menaxhimit. Qëllimi i shërbimeve shëndetësore të shkollës sonë është të sigurojnë që të gjithë studentët të jenë të shëndetshëm dhe të gatshëm për të mësuar. Ekipi shëndetësor i shkollës përbëhet nga mjeku i shkollës dhe ndihmësit shëndetësorë që punojnë në partneritet me studentin, prindërit e tij / saj, ofruesit (a) të kujdesit shëndetësor primar të studentit. Shkolla + Shëndeti = Nxënës të suksesshëm

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved